Om att bygga interaktiva experiment

 

Vad är interaktivitet?

Att ett experiment är interaktivt betyder att besökaren kan påverka det och få en reaktion/respons på sin påverkan. I ett bra experiment är responsen beroende av hur besökaren påverkar det, vilket betyder att olika besökare  kan få olika upplevelser, beroende på vars och ens förutsättningar. Då är ett experiment "open-ended".

Utvecklingssteg

Vid utvecklingen av helt nytt experiment är det viktigt att inse, att hur bra grundidé, konstruktion och design är, så är det ändå användarnas/besökarenas upplevelser som räknas. Och det kan vi inte ta reda på förrän experimentet är färdigt. Därför måste en prototyp byggas. Om möjligheten finns så kan den presenteras i utställningen en eller två månader, under vilken tid besökarnas reaktioner inhämtas. Experimentet måste sedan revideras. Ofta får man reaktioner som man inte förväntat sig. Givetvis är det fördelaktigt även ur ekonomiskt perspektiv om själva konceptet kan testas ut på publik innan det egentliga konstruktionsarbetet tar vid. Även skylttexter bör testas ut. 

Före leverans från vår verkstad bör köparen besöka verkstaden  för att försäkra sig om att konstruktionen uppfyller förväntningar och krav.

Design

Om det inte är uppenbart vad som skall göras med ett experiment så riskerar man besvikna besökare. Besökaren skall få bra vägledning av form , design och särskilt beträffande de delar som interageras med. 

Utformningen skall vara så inbjudande att besökaren verkligen vill undersöka experimentet. Det gäller både innehåll och utförande.

Konstruktion

I alla delar av konstruktionsarbetet är det viktigt att ta hänsyn till slitage och möjlighet att enkelt göra service på produkten. (Besökarna kommer att göra allt som kan tänkas och lite mer med experimentet). Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är temperaturberoende och risker  med statisk elektricitet. Att använda färdiga komponenter i så stor utsträckning som möjligt är väsentligt för kostnader och hållbarhet. Vi använder konsumentprodukter eller industrikomponenter för alla funktioner där det är möjligt att använda sådana. Det sparar dyrbar tid och därmed pengar, och ökar möjligheten till enkelt utbyte av delar. 

Experiment skall lätt kunna kopplas loss från el, luft och vattenanslutningar.

Särskild vikt  fästs vid anslutning av elektriska förbindningar  och av rörliga komponenter.

Dokumentation

Bra dokumentation om ett objekts fysiska egenskaper är lätt att göra. Ännu viktigare är dock att dokumentera egen kritik, värderingar och allra viktigast är att besökarnas erfarenheter av prototypen  dokumenteras och återförs till alla led i tillverkningsprocessen. På så sätt ökas kunskapsmassan hos  personalen, både hos tillverkaren och hos köparen.

Underhåll

De köpare som fokuserar på kostnader för underhåll och service vid köp av experiment får färre oväntade kostnader och kan använda en större del av framtida budget för arbete som leder mot verksamhetsmålen. Små förbättringar i en konstruktion till små kostnader kan väsentligt reducera underhållskostnaden.

Vad utmärker ett bra experiment?

Aha-upplevelse för alla. De bästa experimenten är sådana som ger en riktig aha-upplevelse. Oavsett tidigare erfarenhetsbakgrund, det vill säga oavsett ålder, kön och kulturell bakgrund. Ett bra experiment uppmuntrar besökaren att dela med sig av ny kunskap till kompisar, vänner och till sin familj.

Relevans. Det viktigaste kriteriet när det gäller innehåll.  Ett bra experiment ger besökaren något att ta med hem - en tankegång eller en  insikt. Tankar kan uppstå under besöket eller lång tid senare. Bäst är  förklaringar till sådant besökarna kan relatera till, och som ger en kick till att söka mer kunskap om.

Tydligt. Det skall vara Om det inte är tydligt hur man skall använda experimentet, så kan i bästa fall besökarna tycka att det är ett förvirrande experiment, och i sämsta fall att de själva är dumma som inte förstår hur det skall användas.

Erbjuda upptäckter. Det experiment som erbjuder möjlighet att hanteras på flera olika sätt med flera olika resultat är roligast att använda. Man lär sig bättre om man kan använda sina egna förutsättningar. Bäst är om det inte finns ett enda "rätt" svar och inte ett visst  "slut".

Erbjuda samverkan. Experiment bör erbjuda samverkan, det vill säga att fler personer använder det eller samarbeta med varandra. Då öppnas för en dialog eller en diskssion och lärandet blir effektivare.

Korrekt. Det finns traditionella experiment som inte presenteras vetenskapligt rätt. Även etablerade källor i branschen har fel. Bernouilly blower eller Svävande bollen presenteras oftare med felaktig förklaring än med rätt. Vanligt är också felaktiga förklaringar till varför flygplan flyger. 

Verklighet. Ett experiment eller en upplevelsestation måste inte vara bra bara för att det är hands-on. Objekt från verkligheten är bättre än modeller, bilder och förklaringar. Alla ideer till experiment blir inte bra - ibland är det bättre att presentera ett fenomen eller ett koncept med en demonstration eller helt enkelt skippa idén.